Rodzaje podatków bezpośrednich w polskim prawie

Nie można zaprzeczyć, że podatki są tematem, który budzi w społeczeństwie równie wiele niezrozumienia, co niechęci. Przepisy podatkowe laikom wydają się na ogół dosyć zawiłe, warto jednak zaznaczyć, że nieznajomość zasad opodatkowania nie zwalnia nikogo z podlegania im. Spróbujmy nieco rozjaśnić tę kwestię, przyglądając się różnym typom podatków bezpośrednich, jakie pobiera Państwo Polskie.

Podstawa prawna dla podatków bezpośrednich

Jak wskazuje nazwa, są to podatki, które płatnik samodzielne przekazuje Urzędowi Skarbowemu, lub czyni to w jego imieniu jego pracodawca. Wśród wielu przepisów, regulujących obowiązek podatkowy w naszym kraju, szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz tzw. ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku.

Konstytucja określa przede wszystkim warunki prawne, jakie muszą zostać spełnione we wszystkich aspektach opodatkowania, by nałożenie podatku stało się możliwe. Zgodnie z nią, do tego celu musi posłużyć osobna ustawa. Podstawową ustawą tego rodzaju jest wspomniana wyżej ordynacja podatkowa, określająca prawa i obowiązki wszystkich stron, terminy płatności oraz rodzaje odpowiedzialności podatkowej.

Podatki bezpośrednie – PIT I CIT

Z podatków bezpośrednich warto zapamiętać przede wszystkim zeznanie podatkowe PIT oraz CIT, jako że obowiązek odprowadzania ich od swoich dochodów ponosi stosunkowo duże grono Polaków. Ten pierwszy opłacany jest przez osoby fizyczne, drugi zaś nałożony został na osoby prawne, czyli wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa.

Obciążenie podatkiem PIT oznacza dla osoby fizycznej konieczność złożenia właściwego dla niej rodzaju deklaracji w Urzędzie Skarbowym w celu przeprowadzenia rozliczenia PIT. Obejmuje ono wszystkie dochody, jakie płatnik może wykazać w danym roku podatkowym. Rozliczenie PIT jest też podstawą otrzymania zwrotu nadpłaconych zaliczek. Analogicznie do PIT-ów, osoby prawne składają przypisane sobie deklaracje CIT, obwarowane osobnym zestawem wymogów.

Inne podatki bezpośrednie

W sytuacji otrzymania spadku bądź darowizny warto pamiętać, że podatek od nich również jest podatkiem bezpośrednim, a więc należy go uiścić na własną rękę w wyznaczonym terminie. To samo tyczy się podatku od nieruchomości, rolnego czy leśnego.

Do mniej znanych, choć z pewnością równie istotnych, podatków bezpośrednich należą m. in. podatek tonażowy, podatek od dochodów kapitałowych, podatek od wydobycia srebra i miedzi, podatek od produkcji okrętowej. Szczegółowe omówienie tych i pozostałych podatków tego rodzaju, wraz z zasadami oraz terminami płatności, znajduje się w ordynacji podatkowej.